Pomoćnik ravnatelja za administrativno-pravne i ekonomske poslove:

Zoran Polunić, dipl. iur
Tel.: 039/661 580  lokal 107
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Sektor za administrativno-pravne i ekonomske poslove obavlja sljedeće poslove:

a) izrađuje prednacrte i nacrte zakona, podzakonskih propisa i općih akata o svim pitanjima iz nadležnosti Uprave i izrađuje konačne tekstove propisa i općih akata, kao i izmjene i dopune tih propisa;

b) sudjeluje u aktivnostima pri izradi svih planskih dokumenata iz oblasti zaštite i spašavanja, zaštite od požara i vatrogastva iz nadležnosti Županije, kao i planskih dokumenata Uprave;

c) rješava upravne stvari u prvostupanjskom i drugostupanjskom upravnom postupku u pitanjima iz nadležnosti Uprave i priprema odgovore na tužbe u predmetima u kojima se pokrene upravni ili radni spor;

d) organizira i vrši cjelokupno uredsko i arhivsko poslovanje iz nadležnosti Uprave;

e) organizira i vrši poslove na prijemu i otpremi službene pošte iz nadležnosti Uprave;

f) izrađuje izvješća i druge materijale iz nadležnosti Uprave;

g) obavlja računovodstvene i informacijske poslove za potrebe Uprave;

h) izrađuje godišnji financijski plan potreba Uprave, osigurava i koordinira realiziranje tog plana prema namjenama i dinamici koja je utvrđena godišnjim proračunom Županije i u okviru drugih odobrenih financijskih izvora;

i) izrađuje obračun, financijski plan i izvješća, te vodi knjigovodstvenu evidenciju;

j) obavlja obračun plaća i doprinosa, kao i sve vrste naknada za sve državne službenike i namještenike Uprave;

k) vodi potrebne evidencije, zaduženja i obračune amortizacije opreme Uprave;

l) obavlja administrativno tehničke i pomoćne poslove;

m) organizira i vrši pripremu i realiziranje obveza koje se odnose na nabavu materijalno – tehničkih sredstava i opreme, uredskih sredstava, opreme i pribora, skladišti i čuva ta sredstva i opremu koja se nabavlja putem tendera Uprave, vodi evidenciju i čuva odgovarajuću dokumentaciju o svim izvršenim radovima, nabavama i uslugama;

n) obavlja administrativno-pravne i ekonomske poslove za Županijski stožer i realizira zaključke Županijskog stožera koji se odnose na pitanja iz djelokruga Sektora;

o) organizira i vrši sve druge pravne i materijalno-financijske poslove koji se odnose na pitanja iz djelokruga Sektora;

p) sudjeluje u izradi Nastavnog plana i programa edukacije, obuke i osposobljavanja u sustavu zaštite i spašavanja;

q) obavlja i druge poslove iz djelokruga Sektora.

 

Marina Mikulić, stručni savjetnik za računovodstvene poslove

Miljenka Kopilaš, viši referent za administrativno-tehničke poslove

Anamaria Begić, viši referent za administrativne poslove ravnatelja

SLOGAN cz

OPERATIVNI CENTAR

Tel.: 039 661 377

CZ ZZH logo

facebook
instagram
 

 

Video prilog

Važni telefonski brojevi:

Operativni centar CZ 121 

Policija 122 

Vatrogasci 123 

Hitna medicinska pomoć 124 

Pomoć na cesti /AMSBiH/ 1288

logo modul r 2
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

dr. Franje Tuđmana 85,
88340 Grude
Tel.: +387 (0)39 661 580
Fax: +387 (0)39 852 077
uprava@civilnazastita-zzh.gov.ba

©2024 Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke