Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke u skladu s člankom 130. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (,,Službene novine Federacije BiH“, broj: 64/09) i Uredbom o sadržaju, uvjetima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva (,,Službene novine Federacije BiH", broj: 93/12 i 105/14), organizira polaganje ispita za dobrovoljnog vatrogasca.

Pismenu prijavu za polaganje ispita za dobrovoljnog vatrogasca ili rukovoditelja akcije gašenja požara, Dobrovoljno vatrogasno društvo ili pravna osoba u kojoj je formirana vatrogasna postrojba dostavlja Upravi civilne zaštite, na propisanom obrascu, 30 dana prije početka redovitog ispitnog roka. Za zaposlenika u pravnoj osobi, državnom tijelu ili drugoj instituciji, pismenu prijavu za polaganje ispita za dobrovoljnog vatrogasca, Upravi civilne zaštite dostavlja pravna osoba, državno tijelo ili druga institucija u kojem je ta osoba zaposlena.

Uz prijavu se prilažu originali ili ovjerene preslike: 
a) diplome o završenoj školi - fakultetu, odnosno stručnoj kvalifikaciji,
b) uvjerenje o provedenoj obuci u profesionalnoj/ dobrovoljnoj vatrogasnoj postrojbi ili u vatrogasnoj postrojbi pravne osobe iz točke 2) Programa obuke i polaganja ispita,
c) uvjerenja o položenom ispitu za dobrovoljnog vatrogasca (za kandidate koji polažu ispit za rukovoditelja akcije gašenja požara u dobrovoljnom vatrogastvu),
d) uvjerenje o vremenu provedenom na obavljanju poslova dobrovoljnog vatrogasca nakon položenog ispita za dobrovoljnog vatrogasca, izdato od dobrovoljnog vatrogasnog društva ili pravne osobe u kojoj je formirana vatrogasna postrojba (ovaj dokument dostavlja kandidat koji polaže ispit za rukovoditelja akcije gašenja požara u dobrovoljnom vatrogastvu),
e) dokaza o izvršenoj uplati troškova za polaganje ispita (uplatnica).

Troškove polaganja ispita snosi:
a) Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke za pripadnike dobrovoljnih vatrogasnih društava koje djeluju na području županije, a nalaze se u sastavu Službe za zaštitu od požara,
b) pravna osoba u kojoj je formirana vatrogasna postrojba, za pripadnike te postrojbe,
c) pravna osoba, državno tijelo ili druga institucija, za zaposlenike koji su u pravnoj osobi, državnom tijelu ili drugoj instituciji.

Ukoliko kandidat nije položio ispit, troškove ponovnog polaganja ispita snosi kandidat.

Sredstva za polaganje ispita u iznosu od 400,00 KM (četiristotinekonvertibilnih maraka) uplaćivati na depozitni račun Proračuna Županije Zapadnohercegovačke, broj: 3380002200004013 otvoren kod UniCredit Bank d. d. Mostar, vrsta prihoda: 722613, općina: 037, proračunska organizacija: 2001001, poziv na broj: 0000000000, s naznakom „Za polaganje ispita za dobrovoljnog vatrogasca/rukovoditelja akcije gašenja požara u dobrovoljnom vatrogastvu “.

Prijava za polaganje ispita za dobrovoljnog vatrogasca/rukovoditelja akcije gašenja požara u dobrovoljnom vatrogastvu

Uredba o sadržaju, uvjetima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva
("Službene novine Federacije BiH", broj: 93/12 i 105/14)

Program obuke i osposobljavanja za dobrovoljne vatrogasce, kao i sadržaj i način polaganja stručnog ispita za dobrovoljne vatrogasce

(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 37/15)

Uplatnica za polaganje ispita za dobrovoljnog vatrogasca/rukovoditelja akcije gašenja požara 

©2024 Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke